شماره حساب ها

شماره حساب ها بنام محمد قاسم زاده خشکرودی
نماد عنوان بانک شماره کارت شماره حساب
HD Web pasargad bank بانک پاسارگاد 5022291035247723 227-8000-11831127-1
HD Web saman bank بانک سامان 6219861033518068 9401-800-960176-1